Clubreglement 53×11

  1. De hoofdactiviteiten bestaan uit het gezamenlijk ondernemen van fietstochten. Het betreft ritten die door iedere getrainde wielertoerist meegereden kunnen worden.
  2. Iedereen die de leeftijd van 14 jaar bereikt heeft en door het bestuur geaccepteerd wordt kan lid van de club worden.
  3. Als lid wordt beschouwd; hij/zij die voor eind februari van het kalenderjaar het lidmaatschap bevestigd en het verschuldigd lidgeld betaald heeft, en het clubreglement ondertekend heeft. Leden die zich inschrijven in de loop van het seizoen kunnen van de polisvoorwaarden van de verzekering genieten vanaf de dag dat hun lidgeld is overgeschreven. Voor die tijd zal bij een ongeval waarin zij betrokken zijn de persoonlijke verzekering moeten worden aangesproken.
  4. Lidmaatschap impliceert het naleven van de bepalingen van dit intern reglement.
  5. Het bedrag van het lidgeld wordt voor de start van het seizoen door het bestuur bepaald en aan de potentiële leden meegedeeld.
  6. Indien een 2/3 meerderheid van het bestuur zich achter de beslissing schaart kan een     lidmaatschap met onmiddellijke ingang nietig verklaard worden. In dergelijke gevallen wordt het lid schriftelijk op de hoogte gesteld. Het bestuur kan een lidmaatschap voor een nieuw seizoen weigeren aan leden die in het voorbije seizoen minder dan 10 ritten gereden hebben.
  7. Een lid dat – op vrijwillige basis of ten gevolge van artikel 6 – de club verlaat kan geen aanspraak maken op het geheel of gedeeltelijk terugkrijgen van lidgelden.
  8. De burgerlijke aansprakelijkheid van de club (schade t.a.v. derden) en lichamelijke schade aan de leden zijn door een verzekeringspolis ingedekt. Voor meer informatie m.b.t. de verzekerde situaties en bedragen kan men de website raadplegen . Elk lid blijft verantwoordelijk voor de eigen daden en is zelf verantwoordelijk voor de eventueel berokkende schade aan derden. Bij een ongeval zal geen verzekeringsaangifte worden gedaan indien blijkt dat de verkeersreglementen niet werden nageleefd. Een ongevalsaangifte kan enkel worden ingediend door het bestuur, na overleg met de betrokken personen.
  9. Bij een gebeurlijk ongeval dient het verantwoordelijk bestuurslid of – bij zijn afwezigheid – een ander bestuurslid binnen de 24 uur volgend op de feiten verwittigd te worden zodat er correct en tijdig aangifte bij de verzekeringsmaatschappij kan gedaan worden. Alle rekeningen, onkostennota’s, etc….dienen bijgehouden te worden.
  10. Elk lid verbindt zich er toe in de actuele clubkledij en met valhelm aan de start te verschijnen met een fiets die 100% wegwaardig is.
  11. Het is ten strengste verboden te koersen of te spurten, hetzij deze te organiseren of uit te lokken. In dergelijke situaties bevindt men zich als lid in ieder geval uit de groep en is men ten volle zelfverantwoordelijk voor eventuele schade die uit de situatie voortvloeit.
  12. De leden zijn ten allen tijde verplicht zich aan het verkeersreglement te houden.
 1. Vanaf 15 fietsers laat de wet het gebruik van de rijbaan toe mits het respecteren van de volgende beperkingen: – Er moet gegroepeerd gereden worden – Er mag enkel van het rechtse rijvak gebruik gemaakt worden of in geval er geen opdeling in rijvakken is van maximaal de helft van de rijweg.- Er mag maximaal met twee personen naast elkaar gereden worden. (*)Let op ! In Nederland geldt deze wet NIET en dient men steeds het fietspad te volgen. 
 2. Het rittenprogramma zal tijdig verspreid worden aan alle leden.
 3. Wijzigingen aan het programma worden vooraf meegedeeld door vermelding op de website.
 4. Elke rit start op het in het programma vermelde startuur en vertrekt aan ons clublokaal te HAMME, tenzij anders vermeld.
 5. Elk lid dient voor de start van een rit zelf zijn/haar naam + handtekening te plaatsen op de aanwezigheidslijst van die rit. Indien er daarvoor geen tijd meer is kan hij dit na de rit nog melden aan de ritpeter van die rit die de lijst asap bezorgt aan de verantwoordelijke voor het klassement.
 6. De rit kan door weersomstandigheden geannuleerd worden. Deze beslissing wordt  (*) genomen door de ritpeter in samenspraak met het bestuur. Zo mogelijk wordt dit nog gecommuniceerd via de website van de club.
 7. Geschillen van om even welke aard worden door het bestuur besproken, waarbij naar een voor iedereen zo gunstig mogelijke oplossing gestreefd wordt.
 8. Het intern reglement wordt jaarlijks met het programmaboekje mee verdeeld. Het versienummer geeft wijzigingen t.a.v. het vorig jaar aan. De gewijzigde artikels staan d.m.v. een sterretje gemarkeerd.
 9. Gastrijders en personen die geïnteresseerd zijn om lid te worden, mogen 3 keer als proef meerijden met een clubrit maar dienen daarna te beslissen zich wel of niet lid te maken.
 10. Nieuwe leden betalen steeds 160 euro + 50 euro waarborg. Hiervoor krijgen ze een basispakket kledij.
 11. Het kledijpakket wordt samengesteld volgens de verdienste van het lid de voorbije 4 jaren (systeem kledijpunten). Meer info hierover is te vinden op de website.
 12. Nieuwe leden krijgen 50 euro waarborg terug wanneer ze 15 ritten hebben meegereden in het seizoen waarin ze zich aangesloten hebben.

 

Opmerking m.b.t. samenstelling van het bestuur:

 

De club werkt volgens democratische principes:

Gewone leden kunnen op volgende manier tot het bestuur toetreden.

Door zich kandidaat te stellen bij het zetelend bestuur. Er is een wel een maximum van 9 bestuursleden; er dient m.a.w. een openstaande functie te zijn om überhaupt voor acceptatie in aanmerking te kunnen komen. Bij toetreding tot het bestuur dient 2/3 van de aanwezige bestuursleden akkoord te gaan met de kandidaat.

 

Leden die hier meer informatie over wensen kunnen zich te allen tijde tot het zetelende

bestuur wenden.

Scroll Up